Veiligheid en privacy

Definities

In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

 • Examen CBR: de gebruiker van deze privacy statement: gevestigd aan , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer ;
 • Bezoeker: de bezoeker van de website;
 • Offerteaanvrager: de bezoeker die via de website een offerteaanvraag indient door zijn gegevens en het werk, de dienst en/of de producten die hij uitgevoerd en/of (op)geleverd wenst te hebben in te vullen en deze offerteaanvraag in te sturen;
 • Website: de website www.examencbr.nl, waarvan Examen CBR de eigenaar is.
 • Persoonsgegevens: alle gegevens die de Offerteaanvrager of Bezoeker direct of in combinatie met andere gegevens kunnen identificeren.
 • Dienstverlener:

Persoonsgegevens

Voor Examen CBR is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de Offerteaanvrager van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Examen CBR volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:


Examen CBR doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat Persoonsgegevens die aan haar en/of via haar Website wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.

Persoonsgegevens die worden verzameld


Examen CBR verzamelt en gebruikt de volgende Persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die door de Bezoeker en/of Offerteaanvrager worden verstrekt
 • automatisch verzamelde Persoonsgegevens
 • gegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Doeleinden van de verwerking

Examen CBR verzamelt en verwerkt de volgende Persoonsgegevens van de Offerteaanvrager:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Accountgegevens zoals gebruikersnaam
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

De Persoonsgegevens worden op grond van de overeenkomst tussen Examen CBR en Offerteaanvrager en/of Dienstverlener voor de volgende doeleinden verwerkt:

 1. het leveren van de online diensten, namelijk het doorsturen van de Offerteaanvraag van de Offerteaanvrager naar een of meerdere dienstverleners die zijn aangesloten bij Examen CBR en die het werk, de diensten en/of de producten kunnen uitvoeren respectievelijk kunnen (op)leveren waarop de Offerteaanvraag betrekking heeft in de regio die door de Offerteaanvrager is aangeklikt, alsmede voor het koppelen van een Offerteaanvrager aan een dienstverlener op de Website;
 2. het identificeren van alle gebruikers van de Website en Offerteaanvragers en het verschaffen van toegang tot de Website.
 3. het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving;
 4. het verbeteren van de Website en dienstverlening van Examen CBR;
 5. om contact met de Offerteaanvrager op te kunnen nemen voor het sturen van (gepersonaliseerde) marketingberichten, waaronder updates over nieuwe Dienstverleners, ongeacht de vorm waarin wij deze delen (waaronder e-mail of pushbericht). Hiervoor geeft de Offerteaanvrager uitdrukkelijk toestemming tijdens het aanmeldproces bij Examen CBR, tenzij toestemming volgens de toepasselijke wetgeving niet nodig is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Examen CBR verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gegevens van personen jonger dan 18 jaar, onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@examencbr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Indien u de omschrijving van de aanvraag gevoelige informatie bevat, dan wordt deze via het platform van Examen CBR doorgezonden naar de door u geselecteerde aanbieders. Daarmee komen deze gegevens als zodanig in het platform van Examen CBR. Als u dat niet wenst, raden wij u aan geen gevoelige informatie in de initiële aanvraag mee te sturen en deze later op een andere wijze aan de aanbieders te verstrekken. Indien u informatie heeft verstrekt die u wilt verwijderen, neem dan contact met ons op via info@examencbr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Examen CBR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan zolang dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, met een maximum van 24 maanden, na deze periode worden uw gegevens geanonimiseerd.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door Examen CBR en heeft u het recht uw Persoonsgegevens op te vragen..

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de Persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw Persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw Persoonsgegevens sturen naar info@examencbr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op uw verzoek.

Examen CBR wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Examen CBR deelt de Persoonsgegevens met de door de Offerteaanvragen geselecteerde Dienstverlener(s). De Dienstverlener draagt dan ook een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen voor de verwerking van de Persoonsgegevens.

Examen CBR zal de persoonsgegevens van de Offerteaanvrager niet aan andere derden verstrekken, tenzij een van onderstaande genoemde uitzonderingen van toepassing is.

Het is Examen CBR toegestaan de persoonsgegevens van de offerteaanvrager aan een derde te verstrekken:

 1. indien de Offerteaanvrager daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
 3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Examen CBR;
 4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
 5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
 6. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van de website;
 7. het noodzakelijk is voor de dienstverlening van Examen CBR. De dienstverlening van Examen CBR bestaat eruit dat de Offerteaanvrager via de website een offerteaanvraag kan indienen. Deze offerteaanvraag wordt doorgestuurd naar de relevante leverancier(s), zie 3.2 sub a van dit privacy statement.

Door Examen CBR ingeschakelde Dienstverleners, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.

Beveiligingsmaatregelen

Om inzage van persoonsgegevens van de Offerteaanvrager door onbevoegden te voorkomen, heeft Examen CBR verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging, ongewenste openbaarmaking en verlies van persoonsgegevens.

Privacy beleid van derden

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Examen CBR aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy beleid van de betreffende website te raadplegen.

Klachten en contact

Indien een bezoeker van de Website vragen heeft over dit privacy statement of vindt dat de website of het handelen van Examen CBR niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de bezoeker contact met Examen CBR opnemen via het e-mailadres info@examencbr.nl.

Ook kan een klacht worden ingediend de Autoriteit Persoonsgegevens. Neem hiervoor rechtstreeks contact met hen op.

Wijzigingen

Examen CBR behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement naar aanleiding van technische, juridische of zakelijke ontwikkelingen. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Examen CBR raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.Wanneer de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dit vereist, vraagt Examen CBR toestemming voor alle wezenlijke wijzigingen in dit privacy statement.